Bookmaker Mostbet v České republice je tou nejlepší volbou pro zábavu pro všechny fanoušky sportovního sázení a xin! Náš tým profesionálů vám nabízí široký výběr her, výhodné kurzy, různé bonusy a akce, sázky zdarma, roztočení zdarma a rychlé výběry. Neustále pracujeme na tom, aby bylo pro hráče hraní pohodlné, a speciálně pro to jsme vyvinuli mobilní aplikaci. Zaregistrujte se pomocí promo kódu Mostbet a získejte svůj první bonus!

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

 

Článok 5

Záruka, zodpovednosť za chyby a uplatnenie reklamácií

 

1.          Kupujúci je povinný si pri uplatnení reklamácie povinný riadiť podľa týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú voľne prístupne na webovej stránka www.kontiki.sk.

Kupujúci má právo neprevziať doručený tovar od dopravcu pokiaľ je doručený tovar iného typu alebo v prípadoch:

 

A)    doručenia tovaru, ktorý je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (iného alebo poškodeného tovaru) alebo

B)    doručenia tovaru v poškodenom obale alebo

C)    pri doručení tovaru bez príslušných dokladov

     Pokiaľ dôjde k doručeniu tovaru kupujúcemu podľa písm. a) tohto článku je kupujúci povinný okamžite /najneskôr v lehote 3 dní/ informovať predávajúceho alebo jeho zodpovednú osobu o vzniknutej situácii, v opačnom prípade má sa dodávka tovaru považuje za kompletnú a bez nedostatkov. Ďalej  má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bez zbytočného odkladu doručil tovar v súlade s dohodnutými podmienkami v zmluve, a to buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených nižšie.

 

2.        Reklamácie nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru alebo poškodenia počas prepravy uplatnené po troch dňoch od prevzatia tovaru nebudú akceptované.

3.         Záručná lehota na tovar ponúkaný v internetovom obchode Hráč, vrátane batérii je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

4.      Uplatnenie reklamácie na poškodený tovar je možné len zaslaním kompletného výrobku v originálnom obale s daňovým dokladom, dokladom o zaplatení tovaru a záručným listom ak bol vydaný.

5.           Predávajúci v súlade s platným právnym poriadkom SR a svojim reklamačným poriadkom uplatnenú reklamáciu vybaví v zákonnej 30 dňovej lehote a v prípade výskytu chyby v záručnej dobe vykoná záručnú opravu alebo vymení chybný tovar, prípadne jeho chybné časti.

6.      Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté nesprávnym použitím tovaru v rozpore s návodom na používanie tovaru.

7.           V súlade s § 619 Občianskeho zákonníka predávajúci zodpovedá za vady, ktoré ma predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za škodu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8.      Zo záručných opráv sú vylúčené chyby, ktoré vzniknú vinou kupujúceho pri montáži, inštalácii, nesprávnym používaním výrobku, chemickým pôsobením, preťažením, použitím nevhodných prevádzkových materiálov, nadmerným opotrebením, mechanické poškodenie tovaru kupujúcim alebo neoprávneným zásahom do tovaru. Záruka sa nevzťahuje na náhradu dielov, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu.

9.           Reklamáciu škody tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť v autorizovanom servise alebo u predávajúceho zaslaním kompletného tovaru spolu s dokladom o kúpe, záručným listom ak bol vydaný a vyplneným reklamačným protokolom na adrese: Kon Tiki s.r.o., Slovenskej Jednoty 33, 040 01  Košice.  V prípade potreby môže kontaktovať zodpovedného pracovníka mailom alebo telefonicky. Údaje zodpovedného pracovníka bude zverejnené na web stránke www.kontiki.sk.

 

Čl. 6

Zodpovednosť za škodu


Ak kupujúci nedodrží podmienky a postup uvedené v návode na obsluhu, ďalej  v informáciách o vlastnosti výrobku a všeobecneplatných podmienkach na montáž, uvedenie do prevádzky a používanie alebo technické podmienky uvedené v homologizácii, je zodpovedný za takto vzniknuté škody.

 

Čl. 7

Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

 

1.      Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predávajúci  splnil informačné povinnosti podľa § 10 zák. 108/2000 Z. z. dodatočne,  je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru.

2.     Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zúčastnené strany sú povinné si vydať prevzaté plnenia.

3.     Predávajúci sa zaväzuje:

-          prevziať kompletný a neporušený tovar späť

-          vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar  alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar. Pri bezdôvodnom vrátení tovaru znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci.

4.      Kupujúci sa zaväzuje:

-          vrátiť tovar v neporušenom stave, bez akéjkoľvek manipulácie a známok používania resp. poškodenia

-          vrátiť tovar v originálnom neporušenom obale

-          zaslať tovar v 7 dňovej lehote na vrátenie  odo dňa prevzatia tovaru

-          súčasťou vráteného tovaru musí byť originál daňového dokladu a kópia dokladu o zaplatení a prevzatí tovaru

 

Čl. 8

Odstúpenie od objednávky

1.           Predpokladom pre odstúpenie kupujúceho od objednávky je:

a)      oneskorenie dodávky bez predchádzajúceho oznámenia a uvedenia dôvodu zo strany predávajúceho

b)      márnym uplynutím primeranej náhradnej lehoty dohodnutej s kupujúcim

     Na platné odstúpenie kupujúceho od objednávky je nutné, aby tak vykonal kupujúci formou doporučeného listu na adresu predávajúceho.

 

2.           Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky:

a)      ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho poskytnutím falošných alebo nepravdivých údajov

b)      ak predlženie termínu uskutočnenia dodávky kvôli nepredvídaným okolnostiam uvedených vo VOP predstavuje viac ako 6 mesiacov

c)      ak márne uplynie náhradná lehota dohodnutá s kupujúcim

Kontaktujte nás

tel. :+421 902 930 906
e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
facebook page: 
https://facebook.com/spolocnostKONTIKI