Doprava a platba

 

Článok 3

Dodanie tovaru

1.      Objednávka odoslaná kupujúcim sa považuje za záväznú od momentu jej telefonického potvrdenia kupujúcim. Kupujúci obdrží prostredníctvom elektronickej pošty na ním uvedenú e-mail adresu potvrdenie objednávky s PRO – FORMA faktúrou uvedenou v prílohe mailu.

 

2.      Realizácia dodávky tovaru sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky a Českej republiky.

 

3.      Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na dodaciu adresu uvedenú v objednávke prostredníctvom zvoleného spôsobu dopravy kupujúcim a podľa podmienok tam uvedených:

-          kuriérom

-          Slovenskou poštou

 

4.      Dodacia lehota za objednaný tovar je uvedená pri konkrétnom spôsobe prepravy tovaru.

 

5.      Do dodacej lehoty sa nezarátavajú dni pracovného pokoja a štátne sviatky. O tieto dni sa dodacia lehota predlžuje.

 

6.      Ak požadovaný tovar v momente obdržania objednávky nie je na sklade a reálne hrozí možnosť nedodržania dodacej lehoty podľa čl. 3 bod 4, zaväzuje sa predávajúci bezodkladne oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu a navrhnúť mu náhradný termín dodávky tovaru. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

 

7.      Predávajúci nezodpovedá za nedostatky, poškodenie tovaru, ktoré vznikne po prevzatí tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči prepravcovi.

 

8.      Dohodnutá dodacia lehota platí ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle zúčastnených strán nezávislé okolnosti t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné opatrenia a zákazy, vrátane colných a omeškanie prepravcu. Tieto skutočnosti predlžujú dodaciu lehotu. Predávajúci o týchto okolnostiach bude kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.